Header Servicio Auditoria

Què es?

La línia de servei d’Auditoria està emmarcada en la divisió d’Auditoria, Riscos i Transaccions. Disposem d’un equip qualificat i certificat que ens permet oferir tots els serveis en els quals és necessària la intervenció d’un expert auditor de comptes.

La nostra pertinença al Fòrum of Firms ens acredita com a auditors transnacionals.

 • Auditoria obligatòria.
 • Auditoria voluntària.
 • Revisió limitada d’estats financers.
 • Due Dilingences.
 • Forensic.
 • Elaboració de mapes de risc.
 • Revisió de control intern o auditories de compliment.
 • Auditoria Internat Outsourcing i Co-sourcing.
 • Auditoria Interna de Sistemes.
 • Consultoria en Auditoria Interna.

Per a qui?

Auditoria Obligatoria

Per a totes aquelles empreses que compleixin dos dels següents requisits durant dos exercicis consecutius, doncs d’acord amb la Llei estan obligats a auditar els seus comptes:

 • Facturació superior a 5,7 milions d’euros.
 • Actiu superior a 2,85 milions d’euros.
 • Tenir més de 50 treballadors.

Todas aquellas empresas que requieran la opinión de un auditor como experto contable para operaciones concretas de la Legislación Mercantil o para conocimiento de su situación económica para los socios.

Totes aquelles empreses que requereixin l’opinió d’un auditor com a expert comptable per a operacions concretes de la Legislació Mercantil o pel coneixement de la seva situació econòmica pels socis.
Per a aquelles empreses que necessitin justificar despeses o inversions de projectes subvencionats per fons públics.

Auditoria Voluntaria

Totes aquelles empreses que vulguin tenir els seus comptes auditats, sense estar-ne obligades, ja que l’auditoria els confereix fiabilitat i seguretat davant socis i tercers.

Quins beneficis aporta a la teva empresa?

Major fiabilitat i credibilitat dels seus comptes anuals o estats financers.
Millor imatge davant la banca i companyies de risc o tercers en general.
Major tranquil•litat per la direcció de la societat i els accionistes.
Establir un procediment de control o supervisió extern realitzat per un professional independent.
Capacitat de detecció de febleses de control intern o errors comptables.
Banner Servicio Auditoria

Vols més informació?

Joan Díaz

Director General